monety

Od czego zależy kurs wymiany walut

Nie zawsze możemy kupić walutę w tej samej cenie. Raz płacimy więcej, raz mniej, nawet jeśli wymieniamy taką samą ilość danej waluty. Dlaczego tak jest i co powoduje te wahania kursu? Zobacz, od czego zależy kurs wymiany waluty.

Czym jest kurs wymiany walut

Kurs walutowy to nic innego, jak cena danej waluty, wyrażona w innej walucie. Nie jest on stałą wartością, lecz zmienną, dlatego możemy powiedzieć, że dana waluta zdrożała lub jest tańsza. Dlatego też nie możemy kupić danej waluty za każdym razem w tej samej cenie.

Używając fachowej terminologii możemy powiedzieć, że dana waluta uległa aprecjacji, czyli jej wartość wzrosła względem wartości walut zagranicznych oraz że zwiększyła się także jej siła nabywcza. Możemy również wyróżnić zjawisko odwrotne do aprecjacji czyli deprecjacje waluty, czyli osłabienie wartości danej waluty względem innych, co oznacza także spadek siły nabywczej tej waluty.

Co ma wpływ na cenę waluty

Na cenę waluty, czyli na wysokość jej kursu wpływa bardzo wiele czynników, a mianowicie:

  • stopy procentowe – na wysokość stóp procentowych ma wpływ polityka pieniężna prowadzona przez Bank Centralny. Jeśli ustalona zostanie wyższa stopa procentowa, to inwestowanie w tym kraju będzie korzystniejsze. Zagwarantuje to bowiem wyższy zwrot z inwestycji kapitałowej. Wzrost stóp procentowych to także wzrost oprocentowania obligacji, dzięki czemu rynek staje się bardziej atrakcyjny dla zagranicznego kapitału i przyciąga inwestorów z zagranicy. Żeby kupić dłużne papiery wartościowe muszą bowiem wymienić waluty zagraniczne na krajową, a to z kolei wpływa na zwiększenie popytu na tą walutę i jednocześnie wzrost jej wartości.
  • inflacja – skutkiem inflacji jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego, co ma bardzo duży wpływ na kursy walut. Gdy ceny na dane produkty rosną bardzo szybko w porównaniu do cen w innych krajach, stają się mniej atrakcyjne. Bardziej konkurencyjne stają się więc produkty z rynku zagranicznego. Oczywiście, żeby móc je kupić należy wymienić walutę krajową na zagraniczną, a to prowadzi do spadku wartości waluty, a tym samym do obniżenia jej kursu.
  • Produkt Krajowy Brutto – istotnym czynnikiem, który wpływa na kurs wymiany walut jest także Produkt Krajowy Brutto, czyli wyrażony w jednostce pieniężnej dochód, który został wytworzony w danym roku, na obszarze geograficznym danego kraju, przez jego obywateli oraz obcokrajowców, którzy tam pracują. Gdy jego wartość rośnie to automatycznie poprawia się stan gospodarki, a to wpływa na popyt danej waluty.

Sytuacja w kraju a wahania stóp procentowych

Bardzo duży wpływ na kurs wymiany walut ma również sytuacja polityczna i gospodarcza wewnątrz kraju. Jeśli w danym kraju panuje stabilizacja polityczna, a gospodarka funkcjonuje bez zastrzeżeń, to bez wątpienia przyciąga to zagranicznych inwestorów, którzy liczą na to, że żadne wydarzenia, mogące wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie gospodarki, a także na ich interesy nie będą miały miejsca.

Jeśli jednak w kraju występują liczne demonstracje publiczne, zamieszki, a działalność partii politycznych jest bardzo podzielona i wzbudza nasilone niezadowolenie wśród obywateli, to w takim kraju na pewno inwestycji zagranicznych będzie znacznie mniej, ponieważ inwestorzy nie mają żadnej gwarancji stabilności i zysków ze swoich inwestycji.

Prognozowanie kursu wymiany waluty jest bardzo skomplikowane, głównie dlatego, że uzależnione jest od wielu czynników, na które nie mamy wpływu i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie skutki ze sobą przyniosą.